• WAP手机版 加入收藏? 设为首页
收集②区

117期〖Ab份〗

作者:惠民转贴员?? 来源:www.246331.com? 【惠民心水区】
【9116期】〖〖翻身仗个人原创杀码=专业围=9999〗
共0次:01,03,08,09,11,16,21,24,27,28,31,34,37,41,42,44,46,47,48,=19码
共1次:05,06,07,12,14,15,19,20,22,25,26,30,32,33,49,=15码
共2次:02,10,17,18,29,35,36,40,43,45,=10码 xxxxxxxxxxxxxx
共3次:04,13,39,=3码 xxxxxxxxxxxxxx
共4次:23,38,=2码 xxxxxxxxxxxxxx

050期【10-10-10-6-8-9-8-9-10 -10次】8-10-8-9-8-10-10-8-11-10-次】
070期【9-10-9-7-11-10-10-9-9 -7-次】9-9-7-10-9-11-10-9-10- 8-次】
090期【10-9-10-9-10-9-8-10--7-8 次】6-9-7-9-10-11-8-10--8--8 次】
110期【7-7-10-9-7-9=10- 次】
【9117期】〖Ab份〗
共1次:11,29,=2码 xxxxxxx
共2次:39,=1码 xxxxxxx
共6次:05,12,15,21,=4码
共7次:01,07,10,20,23,24,30,33,37,40,=10码
共8次:02,03,08,18,25,35,41,42,48,49,=10码
共9次:04,06,09,16,36,38,46,=7码
共10次:13,14,17,22,26,31,32,34,44,47,=10码
共11次:19,27,28,43,45,=5码

〖050期=3321132121〗〖=2213121211〗〖=4133112134〗
〖080期=2133221412〗〖=1321212232〗〖=2342111233〗〖110期=221221〗
【9116期】〖麒麟队=6版〗
共1次:01,12,18,19,20,24,34,37,41,45,48,49,=12码
共2次:02,05,07,09,11,15,21,25,27,30,31,33,40,42,44,=15码
共3次:08,10,13,29,32,46,47,=7码
共4次:03,06,16,28,=4码
共5次:17,23,35,36,43,=5码xxxxxxx xxxxxxx
共6次:04,14,22,26,38,=5码xxxxxxx xxxxxxx
共7次:39,=1码xxxxxxx xxxxxxx


〖080期=60-56=54=60=60=54=60=52=54=60=〗
〖090期=60-51=52=56=60=60=60=60=56=50=〗
〖100期=60-60=56=51=50=60=56=48=54=60=〗
〖110期=56-54=52=53=56=60=60=〗【9116期】
〖还原专业20A123〗统计结果
共23次:10,=1码 xxxxxxxxxxxxxx
共25次:38,=1码 xxxxxxxxxxxxxx
共41次:13,=1码 xxxxxxxxxxxxxx
共42次:04,=1码 xxxxxxxxxxxxxx
共43次:40,=1码 xxxxxxxxxxxxxx
共47次:37,=1码
共48次:26,=1码
共50次:30,=1码
共51次:19,39,48,=3码
共52次:06,28,=2码
共53次:03,=1码
共54次:07,14,33,=3码
←←←←←←←←←平均线:54.59次→→→→→→→→→共55次:02,45,=2码
共56次:09,31,=2码
共57次:16,18,21,25,46,47,=6码
共60次:01,05,08,11,12,15,17,20,22,23,24,27,29,32,34,35,36,41,42,43,44,49,=22码

声明:惠民社区所提供一切资料只供用于网络六合爱好者参考浏览,各位浏览者请务必留意和遵循所处地区的相关法律。
任何情况下导致触犯所属地区之法律,浏览者须自行承担责任,一切后果本站概不负责。
Copyright copy 2010-2016 惠民社区论坛